ANBI status

Stichting Toegankelijk Noordenveld voor iedereen heeft sinds 01-01-2022 de ANBI status.

Dat betekend dat als u een gift doet aan onze stichting (financieel of in natura), u deze kunt aftrekken van de belasting.

KvK inschrijfnummer: 41020088
Fiscaalnummer (RSIN): 81663318

Stichting Toegankelijk Noordenveld voor iedereen

Stichting Toegankelijk Noordenveld voor iedereen zet zich ervoor in dat alle mensen ongeacht hun beperking, net als ieder ander, volwaardig en op gelijke voet mee kunnen doen in een toegankelijke en inclusieve samenleving en wil daarmee bijdragen aan de uitvoering van het VN Verdrag  Handicap in de gemeente Noordenveld.

Gesprekspartners

Stichting Toegankelijk Noordenveld treedt op als gesprekspartner van de gemeente Noordenveld over alle zaken die te maken hebben met het VN-verdragHandicap en ziet erop toe dat dit verdrag door de gemeente  wordt nageleefd. Daarnaast is de stichting gesprekspartner voor alle organisaties in de gemeente waarvan verwacht mag worden dat zij een bijdrage zouden moeten of kunnen leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het verdrag en van die van de stichting.

Samenwerken

Stichting Toegankelijk Noordenveld werkt, waar nodig en gewenst, samen met andere lokale, regionale en landelijke organisaties die zich richten op het realiseren  van een inclusieve samenleving.

Financiën

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor donaties of bijdragen in activiteiten fiscaal kunnen worden verrekend.

Giften en bijdragen voor het financieel ondersteunen van de stichting zijn welkom op rekening IBAN: NL59 RABO 0399 4154 08 ten name van Stg. Toegankelijk Noordenveld.

Onze stichting verwerft haar inkomsten door het aanvragen van subsidies bij de gemeente Noordenveld en door giften en donaties. De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden voor de stichting op vrijwillige basis met dien verstande dat voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed.

Het beheer van de financiën en het opstellen van de verantwoordingsdocumenten voor de door de gemeente verstrekte subsidie is opgedragen aan de penningmeester van het bestuur.  De controle van de jaarrekening berust bij een jaarlijks in samenstelling wisselende kascommissie. De gelden worden besteedt aan het organiseren van activiteiten, bijeenkomsten, onderhoud website, inclusiekrant, flyers en folders. Dit alles in het belang voor mensen met een beperking en de bewustwording van inclusie in de samenleving bij ondernemers en inwoners.

Jaarplanning 2022

  • Schouwen van dorpen en wijken op toegankelijkheid.
  • Schouwen van gemeentelijke openbare gebouwen.
  • Schouwen van sportaccommodaties.
  • Voeren van bewustwordingscampagne over toegankelijkheid en inclusie.
  • Activiteiten organiseren in de Week van de Toegankelijkheid.

Contact: info@toegankelijknoordenveld.nl


Toegankelijk Noordenveld